อบต.แม่ลอย สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 09:31:31 น.

 อบต.แม่ลอย ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่นครัวเรือน เกษตรกรรม

ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลแม่ลอย

โดยได้บันทึกตามแบบบันทึกข้อมูลสถิติที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ