องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
 
หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวจงดี อินต๊ะนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวกุลรัศมิ์ วรรณชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางจุฑารัตน์ มูลชัย
ครู คศ.1


นางแจ่มจันทร์ ติ๊บกรณ์
ครู คศ.1


นางวรรณ์เพ็ญ ปูชัย
ครู คศ.1


นางสาวจันทร์ฉาย คำมูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)


นางน้อย ใจวรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)


นางอำนวย แปงหมื่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)


นายสมศักดิ์ ใจสุข
นักการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลอย

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 411738 ครั้ง กำลังออนไลน์ 5 คน
Last Update © 2020 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft