หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด


นายพลากร ผะก่าคำแหลง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวดุจเดือน ยอดสาร
นักวิชาการเกษตร


นางสาวอุไรภัสร์ ท่าว่อง
นักทรัพยากรบุคคล


นางอัญชุลี หมื่นคำ
นักจัดการงานทั่วไป


นางรุ่งทิพย์ สงบ
นักพัฒนาชุมชน


นายอำนาจ โชติหิรัญสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายจุฬา มาหาญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายถาวร พูดหวาน
คนงานทั่วไป

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 486921 ครั้ง กำลังออนไลน์ 17 คน
Last Update © 2021 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft