องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
 
หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด


นายนพดล บั้งเงิน
ปลัด อบต.แม่ลอย


นางสาวอนุสรา วิชัยเนตร
รองปลัด อบต.แม่ลอย


นายพลากร ผะก่าคำแหลง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวดุจเดือน ยอดสาร
นักวิชาการเกษตร


นางสาวอุไรภัสร์ ท่าว่อง
นักทรัพยากรบุคคล


นางอัญชุลี หมื่นคำ
นักจัดการงานทั่วไป


นางรุ่งทิพย์ สงบ
นักพัฒนาชุชน


นายอำนาจ โชติหิรัญสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายจุฬา มาหาญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายถาวร พูดหวาน
คนงานทั่วไป

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
ผู้เข้าชมเว็บ 303579 ครั้ง กำลังออนไลน์ 4 คน
Copyright © 2016 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft