หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภา


นายโรจน์ มูลชัย
ประธานสภา อบต.แม่ลอย


นายธานี สุทธศิลป์
รองประธานสภา อบต.แม่ลอย


นายบุญนัก อินเรียน
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 1


นายจตุรงค์ อุบลศิลป์
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 1


นายถวัล ปัญญาดี
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 2


นายนันทภพ คำมูล
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 3


นายผดุงผล อุปการคำ
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 3


นายพงศกร กาไชย
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 4


นายชุม อ่อนหวาน
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 4


นายสง่า สุทธศิลป์
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 5


นายสม ศรีกัน
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 5


นายชาคริต วรรณชัย
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 7


นายวิเชียร อุปการคำ
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 7


นายสมัย อินมาส
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 8


นายฤทธิ์ ภูตอดี
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 9


นายอินถา ประใจ
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 11


นายพรชัย จันติ๊บ
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 12


นายไพฑูรย์ ซื่อสัตย์
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 12


นายดวงแก้ว บุญทา
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 13


นางสาวชุนากรณ์ ปูชัย
สมาชิก อบต.แม่ลอย หมู่ 13

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 550950 ครั้ง กำลังออนไลน์ 12 คน
Last Update © 2021 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft