องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
 
หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ลอย ประจำเดือนตุลาคม 2558

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ลอย ประจำเดือนตุลาคม 2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย มีผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวางตัวของผู้สูงอายุในสังคม และการดำรงชีวิตโดยปลอดภัย "อยู่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี" โดยวิทยากรคุณอาทิตย์ รู้ทำนอง

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
ผู้เข้าชมเว็บ 229609 ครั้ง กำลังออนไลน์ 88 คน
Copyright © 2016 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft