หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ตรวจราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ตรวจราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 พร้อมสรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง /การเบิกจ่ายงบประมาณ /การควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ พร้อมแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 659941 ครั้ง กำลังออนไลน์ 12 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft