หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

อบต.แม่ลอย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการปฎิบัติงาน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 660000 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft